นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. ขอบเขตการบังคับใช้
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และทุกการดำเนินงานและทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น
  กรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
 3. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยรวมถึงอายุความที่อาจมีในอนาคต ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม อาจปรากฎในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ อยู่ต่อไป หากมีการดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจต้องถูกเก็บรักษาไว้จนกระทั่งการดำเนินการนั้นเสร็จสิ้น ซึ่งรวมไปถึงในกรณีที่มีหรืออาจมีการอุทธรณ์ด้วย และหลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือทำลายและถูกเก็บไว้เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อวัตถุประสงต์ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ธนาคาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นใดไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมาย
 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ช. โดยบริษัทฯ อาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านเอง
  • สิทธิในการเข้าถึง
   ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอคัดสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารทั้งฉบับ
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
   ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันได้
  • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
   ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลบนฐานความยินยอมหรือฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
  • สิทธิในการคัดค้าน
   ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น การทำการตลาดแบบตรง
  • สิทธิในการลบ
   ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนามได้ในบางกรณี เช่น ข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใดอีกแล้ว หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • สิทธิในการจำกัดการใช้
   ท่านมีสิทธิในการขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น เมื่อบริษัทฯ กำลังพิจารณาคำขอคัดค้านของท่าน หรือเมื่อท่านขอให้จำกัดการใช้แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • สิทธิในการถอนความยินยอม
   ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ แต่การถอนความยินยอมไม่กระทบถึงการประมวลผลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
  • สิทธิในการร้องเรียน
   หากท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายได้
 7. การทบทวนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  บริษัทฯ อาจมีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
 8. ช่องทางการติดต่อ (คณะกรรมการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

  THAI FUKOKU CO., LTD.
  สถานที่ติดต่อ: 104/1 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด กม. 36 ต. บางสมัคร อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180
  เบอร์โทรศัพท์: +66-(0)38-570 713-19
  เว็ปไซต์: https://www.thaifukoku.co.th
  ช่องทางติดต่ออื่นๆ: dpo@thaifukoku.co.th